Fagområder

Overblikk over fagområder

Her følger en oversikt over de områdene jeg arbeider mest med. Jeg kan bistå på alle stadier i en sak, fra råd og veiledning til eventuelt å prosedere saker for retten. Jeg kan påta meg oppdrag over hele landet.

Utlendingsrett

Jeg har som advokat arbeidet med utlendingsrett som et av mine spesialfelt i mer enn 20 år. Jeg har tidligere arbeidet i UDI, og var i flere år medlem av advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.

Utlendingsrett

Jeg bistår klienter på en rekke forskjellige områder som gjelder rett til oppholds- eller arbeidstillatelse i Norge. Jeg har bred kompetanse på asyl- og flyktningrett, familieinnvandring, arbeidstillatelser, utvisning, tilbakekall, besøksvisum og statsborgerskap.

I tillegg til god innsikt i norske og internasjonale rettsregler om utlendingers rettsstilling, har jeg også opparbeidet meg betydelig kunnskap om politiske og sosiale forhold i en rekke ulike land og regioner.

Mine klienter kan være personer som allerede er i Norge, eller personer som oppholder seg i utlandet. Jeg bistår privatpersoner, og jeg bistår bedrifter som eksempelvis har behov for utenlandsk arbeidskraft.

I en del saker vil klientene ha krav på fri rettshjelp. Dette kan gjelde i saker der det klages på avslått asylsøknad, i noen saker som gjelder utvisning, og i saker som gjelder tilbakekall av gitte tillatelser. Jeg vil alltid informere om en sak er dekket av fri rettshjelp eller ikke.

Barne- og familierett

Saker som gjelder barn krever at en er løsningsorientert og alltid setter hensynet til barnas beste i første rekke. Jeg har lang erfaring med å bistå foreldre i spørsmål som vedrører hvem som skal ha foreldreansvar for barna, hvor barna skal bo fast og hvilken samværsordning som skal gjelde. Det er alltid ønskelig å få til gode avtaler uten at en trenger å bringe saken inn for retten, og jeg har god erfaring med det. I en del saker er det imidlertid uunngåelig at saken må løses i domstolen, og jeg har også mye erfaring i den type saker.

Jeg bistår også foreldre i saker som gjelder barnebortføring enten det er fra Norge til utlandet, eller fra utlandet til Norge. Jeg har ført flere slike saker for retten i Norge. I andre tilfeller vil jeg kunne samarbeide med advokater i utlandet.

Ellers på det familierettslige området bistår jeg i saker som gjelder familiegjenforening/familieinnvandring til Norge. Jeg bistår også med å sette opp ektepakter, testamenter og/eller fremtidsfullmakter.

Barne- og familierett

Jeg har lang erfaring med å bistå foreldre i saker som gjelder barn og spørsmål om bosted, samvær og foreldreansvar. Målet vil alltid være å finne løsninger som ivaretar hensynet til barnas beste.

Barnevern

Jeg har lang erfaring med å bistå foreldre i saker der det er truffet vedtak om akuttplassering av barn, eller der det er besluttet omsorgsovertakelse. Jeg deltar i møter med barneverntjenesten, og jeg bistår jevnlig i saker for Fylkesnemnda eller om nødvendig i retten. Jeg legger stor vekt på å holde meg godt oppdatert på den nyeste norske og internasjonale rettspraksis på rettsområdet.

Barnevern

Jeg har lang erfaring med å representere klienter i ulike typer barnevernssaker. Jeg kan delta i møter med barneverntjenesten, og jeg fører saker for Fylkesnemnda og domstolene når dette er nødvendig. Jeg bistår klienter i saker der barneverntjenesten har startet undersøkelser etter at de har mottatt bekymringsmelding eller annet. Jeg bistår også klienter etter at barneverntjenesten har truffet vedtak om akuttplassering, eller i saker der det er fremmet begjæring om omsorgsovertakelse. I noen tilfeller bistår jeg mindreårige som kan ha krav på egen advokat.

Jeg følger godt med på ny, norsk lovgivning og avgjørelser fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD).

I barnevernsaker vil en i mange tilfeller ha krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt. Dette vil i første rekke gjelde saker der det er truffet vedtak om akuttplassering eller der det er begjært omsorgsovertakelse. Vi vil alltid opplyse om en sak er dekket av fri rettshjelp eller ikke.

Arbeidsrett

Arbeidsmiljøloven har en rekke klare bestemmelser vedrørende oppsigelser og avskjed i arbeidsforhold. Jeg har erfaring med å bistå arbeidstakere som opplever at de er blitt usaklig oppsagt fra sin stilling, eller som har blitt avskjediget uten tilstrekkelig grunn. Jeg deltar i møter med arbeidsgiver og kan eventuelt bistå i forhandlinger med arbeidsgiver om ulike løsninger. Dersom det er nødvendig fører jeg arbeidsrettssaker for domstolene.

Jeg har også erfaring med å bistå arbeidsgivere som trenger råd og veiledning med hensyn til hvordan de skal gå frem i arbeidsrettslige spørsmål.

Arbeidstakere vil i noen tilfeller kunne ha krav på fri rettshjelp dersom inntektsgrensene ikke er overskredet. Se eget punkt om fri rettshjelp vedrørende dette.

Arbeidsrett

Jeg bistår klienter i saker som gjelder oppsigelse, nedbemanning eller avskjed i arbeidsforhold. Jeg kan bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere. Jeg har også mye erfaring med spørsmål som gjelder arbeidstillatelser og arbeidsinnvandring.

Strafferett

Alle som er mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har rett til å bli representert av en advokat både overfor politiet som etterforsker saken og overfor domstolen. Jeg har lang erfaring som forsvarer  fra en rekke ulike typer straffesaker.

Strafferett

Alle som utsettes for straffeforfølgning har rett til å la seg representere av en forsvarer etter eget valg. Hvorvidt en har rett til fri rettshjelp i en straffesak avhenger av sakens art, omfang og kompleksitet, og på hvilket stadium saken er kommet. Jeg vil alltid gi informasjon om en sak er dekket av fri rettshjelp eller ikke.

I noen tilfeller vil jeg kunne bistå som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.